yêu thương

Dưỡng Linh
Nếu Chúa yêu bạn và tôi, vì sao Ngài đã không đem chúng ta vào thiên đàng ngay từ đầu?

Vì sao con người phải sống và chịu nhiều đau khổ trong thế gian trong khi họ có thể về nước Thiên đàng ở với Đức Chúa Trời? Đây là câu hỏi của mục sư Rick Warren đặt ra khi ông giải thích về mục đích đời sống.