xổ số

Dưỡng Linh
Cờ bạc là sai trái

Niềm tin cốt lõi của Cơ đốc giáo luôn coi cờ bạc đi ngược lại với sự giảng dạy của Kinh Thánh. Nhiều người vẫn không ngừng cờ bạc và luôn đưa ra những lý do biện minh chính đáng. Nhiều người đã bị lừa dối, bị thuyết phục về tính hợp pháp của chương trình xổ số toàn quốc.