vô dụng

Dưỡng Linh
Vượt qua cảm giác vô dụng

Mỗi người đều trải qua những khoảng thời gian xuống tinh thần, trầm cảm... Không sao cả, vì đó chính là một phần của cuộc sống, khi mọi việc xảy ra không như cách mình trông đợi