vai trò người nam

Dưỡng Linh
Ngày đầu tiên không có phụ nữ

Oneway.vn - Là Cơ đốc nhân, chúng ta có thể muốn loại bỏ hoàn toàn “Ngày Không Có Phụ Nữ” và phong trào Biểu Tình của phụ nữ, bởi vì chúng ta không ủng hộ một số sáng kiến của họ (chủ yếu là việc biện hộ cho việc được phá thai). Nhưng tôi tin là làm vậy sẽ bỏ lỡ một cơ hội.