tư kỷ

Dưỡng Linh
10 câu Kinh thánh khuyên dạy về lối sống tư kỷ

Chúng ta đang sống trong một thế giới khuyến khích mọi người lấy mình làm trung tâm. Hàng ngày, bạn luôn nhìn thấy những khẩu hiệu, quảng cáo đầy trên những phương tiện truyền thông