tổ chức Cơ Đốc

Quốc Tế
Chính phủ can thiệp, tổ chức Compassion International buộc phải rời Ấn Độ

Compassion International một tổ chức từ thiện Cơ đốc lớn sẽ phải chấm dứt việc hỗ trợ cho Ấn Độ do các viên chức chính phủ ở đó không cho phép các nhóm địa phương nhận viện trợ nước ngoài nữa. Các viên chức chính phủ công bố rằng hai nhánh của tổ chức này đã cố gắng cải đạo cho trẻ em sang Cơ đốc giáo.