Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh

Việt Nam
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư – Truyền Đạo Và Chấp Sự Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh

Nhằm duy trì ngọn lửa khao khát sức sống mới từ Chúa, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội đồng bồi linh cho Mục sư - Mục sư Nhiệm chức - Truyền đạo – Chấp sự lần thứ I năm 2017, khu vực tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh, với chủ đề: Sức Sống Mới, tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long.