tiên tri

Dưỡng Linh
10 Lời tiên tri ứng nghiệm về Chúa Phục Sinh

Kinh thánh cho biết rằng trước khi trời đất chưa sanh ra, Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi qua Chúa Jesus dành cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài (1 Phi-e-rơ 1:19-20). Chúa biết rằng con người cần một Đấng Cứu Thế.