tâm vấn cơ đốc

Việt Nam
Hội Thảo Tâm Vấn Cơ Đốc Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Niên

Làm sao để hiểu các thiếu niên? Làm sao để lắng nghe các em cách hiệu quả? Làm sao để giúp các em nhận ra và sống với điều Chúa muốn trong cuộc đời mình? Làm sao để giúp các bước qua những hoang mang, tổn thương của đời mình trên nền tảng Lời Chúa?