sống thọ

Dưỡng Linh
Bí quyết sống thọ: Cầu nguyện!

Chúa nhắc bạn đừng lo lắng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phillipians/Phi-líp 4:6).