phục hưng

Hội thánh Indonesia
Quốc Tế
Thử Thách Của Đức Chúa Trời Đang Đưa Các Dân Tộc Indonesia Lên Một Tầm Cao Mới

Đây là lần đầu tiên tất cả hội thánh Cơ Đốc giáo và các mạng lưới ở Indonesia đến cùng nhau để lập kế hoạch cho sự hợp tác trong tương lai.