phấn hưng

Dưỡng Linh
Làm Sao Để Hội Thánh Ngày Nay Kinh Nghiệm Sự Phấn Hưng?

Hầu hết Cơ đốc nhân mà tôi biết đều muốn hội thánh kinh nghiệm sự phục hưng. Chỉ có điều không phải tất cả hội thánh đều kinh nghiệm được sự phục hưng.

Hội thánh Indonesia
Quốc Tế
Thử Thách Của Đức Chúa Trời Đang Đưa Các Dân Tộc Indonesia Lên Một Tầm Cao Mới

Đây là lần đầu tiên tất cả hội thánh Cơ Đốc giáo và các mạng lưới ở Indonesia đến cùng nhau để lập kế hoạch cho sự hợp tác trong tương lai.