phá thai

Dưỡng Linh
Giúp người khác được chữa lành sau khi phá thai

“Khi chúng ta hiểu nguồn gốc thật sự vấn đề của mình - rằng tội lỗi của A-đam đã làm ô uế tất cả chúng ta, thì rất dễ để chúng ta hiểu rằng mình cần sự giúp đỡ từ bên ngoài”.