Peter Chin

Lời Chứng Quốc Tế
Thử thách đức tin – Câu chuyện của Peter Chin

Oneway.vn - Thỉnh thoảng bạn làm điều gì đó thì tốt như bạn sống một đời sống phục vụ Chúa và giúp đỡ những người xung quanh mình. Thỉnh thoảng, mọi thứ xảy đến với chúng ta không giống như những gì mà chúng ta đã hoạch định sẵn.