niềm vui

Dưỡng Linh
Mang lấy gánh cho nhau

Những rắc rối của thế giới này rất đa dạng, và không bao giờ kết thúc. Không phải dễ để chúng ta vừa tập trung vào việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, vừa không bị xáo trộn bởi những “nỗi đau trần thế”. Chúng ta được răn dạy hãy hướng tâm trí vào những gì trên trời,