những điều cần thay đổi

Dưỡng Linh Giáo Dục
30 điều cần “stop” ngay!

Cuộc sống quá ngắn ngủi để có thể dành thời gian cho những người luôn muốn kéo tuột hạnh phúc ra khỏi bạn. Nếu ai đó muốn có bạn trong đời, họ sẽ dành chỗ cho bạn.