nhân vật

8 Cơ Đốc Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới
Quốc Tế
8 Cơ Đốc Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới

Trong cuốn sách mới nhất của mình, Krusen đã ghi chi tiết về đức tin của 12 nhân vật được biến đổi đã ảnh hưởng đến nước Mĩ và lịch sử thế giới.