Nhận biết Chúa

Lời Chứng
Họ không biết tôi là CƠ ĐỐC NHÂN!

Vào khoảng cuối năm 1997, tại một bang thuộc Ấn Độ, những người cực đoan của một giáo phái đã tấn công những người tin Chúa trong bang đó. Phong trào chia rẽ này càng lúc càng lan nhanh.