nam giới

Dưỡng Linh
Khổ luyện trong “phòng tập” của Chúa

Hỡi những bậc nam nhi, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được thành tựu nào trong đời nếu vô kỷ luật! Điều này còn chính xác hơn bội phần trong đời sống thuộc linh. Sứ đồ Paul (Phao-lô) đã đưa ra lời nhắc nhở trong I Ti-mô-thê 4:7-8: