Mục Sư Billy Graham

Tin Vắn
Mục Sư Billy Graham Trả Lời Về Việc Dâng Phần Mười Khi Gặp Khó Khăn Về Kinh Tế
Oneway.vn: Chúa có nổi giận với những Cơ đốc nhân đã ngừng việc dâng phần mười cho Ngài, vì họ thất nghiệp hoặc đang trong…