Mối Quan Hệ

Dưỡng Linh
5 Mối Quan Hệ Mà Mỗi Cơ Đốc Nhân Cần Có

Oneway.vn – Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên A-đam và phán rằng: “Loài người ở một mình thì không tốt” (Sáng 2:18). Thông điệp đó không có nghĩa là tất cả mọi người phải kết hôn nhưng nó thực sự cho thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta ở trong mối quan hệ với những người khác. Những người trong số chúng ta (như tôi) có khuynh hướng là người độc thân cần phải nghe lời này: Bởi sự thiết kế của Đức Chúa Trời, chúng ta cần những người khác. Đây là 5 mối quan hệ mà mỗi người theo Chúa cần có: