lẽ thật

Dưỡng Linh
“Đầy ơn và lẽ thật” để làm gì?

Để vững vàng bước đi theo Chúa và cao hơn nữa là hầu việc Ngài, chúng ta cần “đầy ơn và lẽ thật”. Tức không phải chỉ một nửa ân điển, một nửa lẽ thật, không phải đầy ơn vào các ngày chẵn, ngày lẻ, ngày Chúa Nhật trong tuần,