lễ mẫu thân

Giáo Dục
Xuất xứ ngày Lễ Mẫu Thân

“Hãy hiếu kính cha Mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất 20:12). Nguyện Chúa cho chúng ta ai nấy đều nhớ đến cha mẹ không chỉ trong ngày này, mà trong suốt cuộc đời mình.