lận cái

Dưỡng Linh
7 Cách để Yêu Người Lân Cận như Chính Mình

“Hãy yêu người lân cận như chính mình.” Đây có lẽ là một trong những câu nói được trích dẫn nhiều nhất trong Kinh thánh. Nó có thể được tìm thấy ở vô số chỗ xuyên suốt Thánh Kinh, và chúng ta thường nhắc đến nó.