khó nhọc

con đường lá vàng
Dưỡng Linh
Đặt qua một bên nỗi lo về sự khó nhọc ngày mai

Chúng ta đặt sang một bên gánh khó nhọc của ngày mai bằng cách thực hiện hai hành động đơn giản của đức tin: chúng ta nhận lãnh và phó thác.