kẻ què được đi

Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
Năng quyền Chúa khiến ‘kẻ què được đi’
Oneway.vn – Thật, “Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (*) Ngài đã, đang và…