Jehoash

Dưỡng Linh
Sức mạnh của “nhà cố vấn”

Đôi khi chúng ta nghĩ cần phải có vị trí cao trọng trong một trật tự xã hội nào đó mới có thể để tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Tuy nhiên, có một nhân vật trong Kinh Thánh có thể tác động đến một quốc gia mà không cần địa vị gì cả. Người đó là ai?