Hồ Galilê

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
“Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi”

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” - (Ecclesiates/Truyền Đạo 12:1a). Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”, “Ăn cây nào rào cây ấy”