hiếu kính

Bạn Đọc Viết Giáo Dục
“Hãy hiếu kính cha mẹ con…”

“Nhị thập tứ hiếu” (hai mươi bốn gương hiếu kính) là tác phẩm văn học cổ nổi tiếng của người Trung Hoa có kể lại lòng hiếu thảo của ông Hàn Bá Du. Hàn Bá Du rất thương mẹ, mỗi khi có lỗi ông thường bị mẹ đánh đòn. Một hôm làm lỗi và bị đánh nhưng ông khóc hoài không nín. Mẹ thấy lạ, hỏi: “Mỗi khi mẹ đánh, con nhận lỗi rồi nín ngay.