hạnh phúc

Dưỡng Linh Giáo Dục
30 điều cần “stop” ngay!

Cuộc sống quá ngắn ngủi để có thể dành thời gian cho những người luôn muốn kéo tuột hạnh phúc ra khỏi bạn. Nếu ai đó muốn có bạn trong đời, họ sẽ dành chỗ cho bạn.

Dưỡng Linh
Mang lấy gánh cho nhau

Những rắc rối của thế giới này rất đa dạng, và không bao giờ kết thúc. Không phải dễ để chúng ta vừa tập trung vào việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, vừa không bị xáo trộn bởi những “nỗi đau trần thế”. Chúng ta được răn dạy hãy hướng tâm trí vào những gì trên trời,

Dưỡng Linh
Hạnh phúc không phải là mục tiêu của đời sống Cơ Đốc Nhân

Chúa không hứa ban cho chúng ta hạnh phúc, nhưng trong cuộc sống có nhiều điều quan trọng hơn là cảm giác dễ chịu, đó là những điều Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta mà không ai có thể đem đến được.