Giô-ram

Dưỡng Linh Giáo Dục
Một người qua đời không ai tiếc thương

“Khi người lên ngôi, thì tuổi được ba mươi hai, và người cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem; người qua đời chẳng ai tiếc người; người ta chôn người trong thành Đa-vít, song chẳng phải tại mồ các vua.” (2 Sử ký 21:20)