giáo dục

Giáo Dục
Đánh Bại Kẻ Khổng Lồ “Trầm Cảm”

Oneway.vn – “Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong tráng, Gô-li-át té úp mặt xuống đất”. 1Sa-mu-ên 17:49