FCA

Quốc Tế
Mục vụ Thể thao & sự kêu gọi tuyệt vời!

Mục sư Gary Visitacion mãnh liệt cưu mang Mục vụ Thể thao và vấn đề “môn đệ hóa các nhà lãnh đạo thể thao” cho Chúa. Ông là người tràn đầy năng lượng, vui vẻ, hóm hỉnh, đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão...