đúng sai

Việt Nam
Khi bạn bị tấn công bởi câu chuyện Giáng Sinh?

Hãy nhìn vào lịch. Mùa Vọng đã bắt đầu. Lúc này nên là thời điểm huy hoàng để nhớ phản ứng của Đức Chúa Trời đối với người đang mặc lấy hình ảnh Ngài nhưng lại đang chống nghịch và hư mất. Phản ứng của Chúa không phải định tội, mà ban món quà ân điển tuyệt đối, đó là chính Ngài .