Đức Thánh Linh

Dưỡng Linh
Làm Sao Để Hội Thánh Ngày Nay Kinh Nghiệm Sự Phấn Hưng?

Hầu hết Cơ đốc nhân mà tôi biết đều muốn hội thánh kinh nghiệm sự phục hưng. Chỉ có điều không phải tất cả hội thánh đều kinh nghiệm được sự phục hưng.