Đức Chúa Trời

Lời Chứng Quốc Tế
Một gia đình người Việt trong cơn bão Harvey: “Chúa Trời đã nhìn xuống chúng tôi!”
Oneway.vn – Trong cơn bão Harvey có rất nhiều hình ảnh ấn tượng, trong số đó nổi bật lên tinh thần kiên cường, tình yêu…