Đấng Christ

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Jesus Christ là Cha đời đời

Kính gửi anh chị em trong Chúa. Thời gian gần đây, vì có rất nhiều giáo lý lừa dối trên mạng đã dẫn chứng Kinh Thánh và diễn giải sai lạc, chỉ trích, phủ nhận Jesus là Đấng Christ, là Cha Đời Đời, Chúa Jesus bình đẳng với Cha Thiên Thượng là Jehovah Đức Chúa Trời

Giáo Dục
3 Thử Thách Khi Ở Trong Thân Của Đấng Christ

Nếu chúng ta đồng sống với Đấng Christ, như là một chi thể trong thân Chúa, thì chúng ta cũng phải chịu khổ nạn với Ngài, đồng chết và đồng sống với Chúa. Nếu chúng ta là tay và chân của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ bị đóng đinh. Nếu chúng ta là lưng của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ bị roi đòn. Chúng ta sẽ phải mang những vết sẹo trong suốt cuộc đời chúng ta đi theo Chúa, nhưng qua đó sự sống và sự nhân từ của Ngài sẽ được bày tỏ qua chúng ta.