Đại Mạng Lệnh Là Gì

Dưỡng Linh
Đại Mạng Lệnh Là Gì?

Có ba phần đối với đại mạng lệnh. Phần đầu tiên là: ‘’Ngươi phải yêu Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng.’’ Bạn phải yêu Đức Chúa Trời bằng con người thật của bạn, phần sâu thẳm nhất của con người bạn.