Đa-ni-ên

Dưỡng Linh
Chúng ta học được gì qua kỷ luật thuộc linh của Đa-ni-ên?

Đằng sau một câu chuyện vĩ đại luôn có một câu chuyện khác. Thành công rất hiếm khi có được mà không phải trả giá bằng thời gian, kỷ luật và làm việc chăm chỉ. Người thành công thường hay đùa rằng họ chờ đợi nhiều năm trời để có một thành công trong một đêm. Có rất nhiều người không thấy được quá trình của sự thành công đó.