con cái Chúa

Việt Nam
Tạo việc làm cho con cái Chúa ở các vùng xa

“Hỡi anh em tôi, nếu ai nói mình có đức tin, song không có công việc thì ích chi chăng? Đức tin đó há cứu người được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào trần truồng và thiếu ăn uống hằng ngày,