biết ơn

Dưỡng Linh
Sống biết ơn Chúa trong nghịch cảnh cũng như trong thuận cảnh

Tôi có một người bạn rất thân. Chúng tôi biết nhau hơn hai mươi năm. Những năm trước, cả hai chúng tôi sống cùng căn hộ, chúng tôi chia sẽ những bữa ăn chung để tiết kiệm chút ít. Dường như chúng tôi không có thứ gì là của riêng.