Ban Thanh Niên

Dưỡng Linh
Cần phải rèn luyện Ban thanh niên như thế nào?

Oneway.vn - Đôi khi các mục sư thanh niên (hay đặc trách) bắt đầu quen với các bạn sinh viên hay thanh niên coi mình là chuyên viên mỗi lần nhắc đến việc học Kinh Thánh và nói về thần học. Họ cũng bắt đầu nghĩ rằng mình có tất cả câu trả lời—nghĩa là không ai có đủ khả năng nắm vững và truyền đạt những sự mầu nhiệm của Kinh Thánh bằng họ.