Bắc Sơn

Việt Nam
Hội Đồng Thường Niên Chi Hội Bắc Sơn

Ngày 16/2/2017, Hội Thánh Tin Lành Bắc Sơn – Lạng Sơn tổ chức Hội đồng Thường niên với chủ đề “Hội Thánh tăng trưởng” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ 2:46-47