A-tha-li

Dưỡng Linh Giáo Dục
Một người qua đời không ai tiếc thương

“Khi người lên ngôi, thì tuổi được ba mươi hai, và người cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem; người qua đời chẳng ai tiếc người; người ta chôn người trong thành Đa-vít, song chẳng phải tại mồ các vua.” (2 Sử ký 21:20)