Dưỡng Linh

Thủ phạm ngăn trở bạn hạnh phúc

Oneway.vn – Những lời này được khắc trên vỏ cây trong khu vườn của Đức Chúa Trời: “Nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (John/Giăng 12:24). Ba từ được đóng vào xác thịt của mỗi Cơ đốc nhân: “Anh em… đã… chết” (Colosians/Cô-lô-se 3:3). Và sự xưng tội chân thành của mỗi tín đồ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ” (Galatians/Ga-la-ti 2:20).

Image result for cross and me


Nhưng điều này có nghĩa gì? Ai đã chết khi tôi trở thành Cơ đốc nhân? Câu trả lời: “xác thịt” của tôi đã chết. “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi” (Galatians/Galati 5:24). Nhưng “xác thịt” nghĩa là gì? Nó không phải da tôi. Không phải cơ thể tôi. Đó là “đồ dùng công bình” (Romans/Rô-ma 6:13). Không phải thân thể.

 

Chúng ta nhìn thấy câu trả lời trong các việc làm của xác thịt như: thờ hình tượng, tranh đua, ganh ghét, đố kỵ (Galatians/Ga-la-ti 5:19-21). Đó là thái độ, không chỉ là những hành động vô đạo đức của thân thể.

 

Xác và thịt?!

Gần nhất với định nghĩa trong Kinh Thánh về xác thịt là Romans/Rôma 8:7-8 “vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Xác thịt là con người cũ đã từng chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Trong xác thịt, tôi hận thù và bất tuân. Tôi ghét khi phải thừa nhận mình quá mệt mỏi với tội lỗi. Tôi phủ nhận mình cần một bác sĩ giỏi để chữa lành. Trong xác thịt, tôi tin vào sự khôn ngoan của tôi, không phải của Đức Chúa Trời. Vì vậy, không có gì tôi đã làm trong xác thịt có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời, “không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài” (Hebrew/‭Hê-bơ-rơ‬ ‭11:6). Xác thịt không làm bất cứ điều gì từ đức tin.‬

 

Vì vậy, “xác thịt” là sự tự tin của con người cũ không có đức tin. Đây là điều đã chết khi Đức Chúa Trời cứu tôi. Đức Chúa Trời đã kẹp các động mạch vào lòng cứng cỏi vô tín trước đây của tôi. Và khi nó chết, Ngài đã lấy nó ra và ban cho tôi một lòng mới (Ezkiel/Ê-xê-chi-ên 36:26).

 

Sự khác biệt giữa tấm lòng mới đang sống và cái cũ đã chết là thế nào? Câu trả lời được trình bày trong Galatians/Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”. Tấm lòng cũ tin cậy vào xác thịt bị chết đi, và tấm lòng mới luôn nương dựa vào Chúa mỗi ngày.

 

Chiến đấu với tội lỗi = Tin cậy Chúa Jesus
Làm thế nào để người chết chiến đấu với tội lỗi? Họ chiến đấu với tội lỗi bằng cách tin cậy vào Con của Đức Chúa Trời. Họ đã chết vì lời lừa dối của Satan. Tương tự thế này: Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn tin vào ý tưởng của riêng mình như làm thế nào để được hạnh phúc thay vì tin cậy vào lời khuyên, lời hứa của Đấng Christ. Cơ đốc nhân đã chết vì sự lừa dối. Cách họ chống lại Satan là tin cậy vào con đường và lời hứa của Đấng Christ.

Cuộc chiến với tội lỗi được gọi là “cuộc chiến đức tin” (I Timothy/I Ti-mô-thê 6:12, II Timothy/II Ti-mô-thê 4:7). Những chiến thắng của cuộc chiến này được gọi là “các việc làm của đức tin” (I Thesalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3, II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11). Trong cuộc chiến này, các Cơ đốc nhân “trở nên thánh bởi đức tin” (Acts/Công-vụ 26:18).

Image result for quyết tâm

Hãy suy nghĩ về cuộc chiến đức tin này. Nó không giống như các trò chơi chiến tranh với đạn cao su. Sự sống đời đời đang bị đe dọa. Romans/Rô-ma 8:13 là câu gốc: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống”. Điều này được viết cho các Cơ đốc nhân trung thành, có nghĩa là sự sống đời đời của chúng ta treo trên chiến trận với tội lỗi. Điều này không có nghĩa có được sự sống đời đời bằng cách giết chết tội lỗi. Không, đó là “nhờ Thánh Linh” mà chúng ta chiến đấu. Vinh hiển thuộc về Ngài chứ không phải chúng ta.

 

Romans/Rô-ma 8:13 không có nghĩa chúng ta chiến đấu với cảm giác lo lắng không chắc chiến thắng. Ngược lại, khi chiến đấu, chúng ta có sự tự tin rằng “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ” (Philipians/Phi-líp‬ ‭1:6‬). Romans/Rô-ma 8:13 cũng không có nghĩa là chúng ta phải hoàn hảo trong trận chiến với tội lỗi. Paul/Phao-lô khước từ bất kỳ tuyên bố nào về sự hoàn hảo: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jesus Christ giựt lấy rồi” (Philipians/Phi-líp‬ ‭3:12‬).

 

Chiến đấu với những mạng lệnh trong Thánh Kinh
Những đòi hỏi trong Romans/Rô-ma 8:13 không phải mình không phạm tội, nhưng cần một thái độ chiến đấu với tội lỗi. Điều này hoàn toàn cần thiết trong đời sống Cơ đốc nhân. Nếu không, chúng ta không thể đưa ra bằng chứng cho thấy xác thịt đã bị đóng đinh. Và nếu xác thịt không bị đóng đinh, chúng ta không thuộc về Đấng Christ (Galatians/Ga-la-ti 5:24). Chúng ta không chơi những trò chơi chiến tranh. Phần thưởng trong trận đấu này rất cao, chính là Thiên Đàng hay địa ngục.

Làm thế nào để người chết “giết chết những hành động tội lỗi của thân thể?” Câu trả lời: “Bằng đức tin!”. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn chống lại tội lỗi bằng đức tin?

 

Giả sử tôi bị cám dỗ về ham muốn. Một số hình ảnh tình dục xuất hiện trong trí tôi, mời gọi tôi theo đuổi nó. Sức mạnh của sự cám dỗ thuyết phục tôi tin rằng tôi sẽ vui vẻ hơn nếu chìu theo nó. Sức mạnh của mọi sự cám dỗ chính là khao khát, mong muốn mình được hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ không cảm thấy tội lỗi khi làm điều đúng.

 

Vậy tôi nên làm gì? Một số người sẽ nói hãy nhớ mạng lệnh của Đức Chúa Trời “Hãy nên thánh vì Ta là thánh” (I Peter/I Phi-e-rơ 1:16) và vâng lời Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời! Nhưng vẫn thiếu một điều quan trọng trong lời khuyên này: đức tin. Những người cố gắng cải thiện đạo đức không thể nói “Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin” (Galatians/Ga-la-ti 2:20). Rất nhiều người cố gắng yêu thương mà không nhận ra rằng “đức tin hành động qua tình yêu thương” (Galatians/Ga-la-ti 5:6). Cuộc chiến chống ham muốn tình dục (tham lam, sợ hãi, các cám dỗ khác…) là cuộc chiến đức tin. Nếu không, kết quả chỉ là luật pháp.

Chiến đấu với tội lỗi bởi Thánh Linh

Image result for prayKhi cám dỗ dục vọng đến, Romans/Rôma 8:13 nói: Nếu bạn giết nó bởi Thánh Linh, bạn sẽ sống. Bởi Thánh Linh! Điều đó nghĩa là gì? Trong tất cả bộ giáp Chúa ban cho chúng ta để chiến đấu với Satan, chỉ có một mảnh được dùng để giết: thanh gươm. Nó được gọi là gươm của Thánh Linh (Ephesians/Ê-phê-sô 6:17). Vì vậy, khi Paul/Phao-lô nói: “Giết tội lỗi bởi Thánh Linh”, nghĩa là “Phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, đặc biệt là thanh gươm của Ngài”.

Thanh gươm của Đức Thánh Linh là gì? Đó là Lời của Đức Chúa Trời (Ephesians/Ê-phê-sô 6:17). Đây là nơi niềm tin xuất hiện. “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, và nghe lời của Đấng Christ” (Romans/Rô-ma‬ ‭10:17) Lời Chúa cắt đứt sự lừa dối của Satan và bày tỏ cho tôi thấy nơi hạnh phúc thật sự, lâu dài được tìm thấy. Từ đó giúp tôi ngừng tin vào sự lừa dối làm tôi hạnh phúc, thay vào đó, giúp tôi tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời về sự vui mừng thật (Psalm/Thi Thiên 16:11).

Tôi tự hỏi có bao nhiêu tín đồ ngày nay nhận ra rằng đức tin không chỉ đơn thuần tin rằng Chúa đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Đức tin cũng tin rằng đường lối của Ngài tốt hơn, ý Ngài khôn ngoan hơn, sự giúp đỡ của Ngài chắc chắn hơn, lời hứa Ngài quý giá hơn, phần thưởng Ngài khiến chúng ta thỏa mãn hơn… Đức tin bắt đầu nơi thập giá xưa và luôn hướng về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Abraham/Áp-ra-ham “lớn mạnh trong đức tin của mình… vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được” (Romans/Rô-ma‬ ‭4:21). “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong” (Hebrew/Hê-bơ-rơ‬ ‭11:1‬).

 

Khi đức tin lấn át trong lòng , tôi thoả nguyện với Đấng Christ và lời hứa của Ngài. Đây là điều Chúa Jesus ám chỉ khi Ngài nói: “Ai tin ta sẽ không bao giờ khát nữa” (John/Giăng 6:35). Nếu sự vui mừng, ý nghĩa và đam mê của tôi được thỏa mãn bởi sự hiện diện và lời hứa của Đấng Christ thì quyền lực của tội lỗi đã bị phá vỡ.

 

Sự thỏa lòng giết chết tội lỗi

Cuộc chiến đức tin là cuộc đấu tranh làm hài lòng Đức Chúa Trời. “Bởi đức tin Môi-se… [từ bỏ] những niềm vui thoáng qua của tội lỗi… Ông [ngưỡng trông] phần thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:24-26). Đức tin không mãn nguyện với “niềm vui thoáng qua”. Đó là sự hân hoan vui mừng. Và lời Đức Chúa Trời chép: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Psalm/Thi-thiên‬ ‭16:11‬). Vì vậy, đức tin sẽ không bị rơi vào tội lỗi. Nó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng trong cuộc tìm kiếm sự vui mừng tuyệt đối.


Vai trò của lời Chúa là nuôi dưỡng sự khao khát đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và khi làm điều này sẽ đem tấm lòng tôi ra khỏi sự lừa dối của tham dục. Lúc đầu, dục vọng này sẽ lừa dối tôi rằng nếu tôi đi theo con đường thanh sạch tôi sẽ bỏ lỡ một điều tuyệt vời. Nhưng sau đó tôi cầm thanh gươm của Thánh Linh lên và bắt đầu chiến đấu.


Matthew/Ma-thi-ơ 5:29 cho biết “Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi”. Và Kinh Thánh cũng nói ra rõ nếu tôi suy nghĩ về những điều chân thật, thanh sạch và đáng tôn thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ ở với tôi (Philippian/Phi-líp 4:7-8). Romans/Rô-ma 8: 6 có chép “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an”. Và khi tôi cầu nguyện để được thỏa mãn với cuộc sống và bình an của Đức Chúa Trời trong đức tin, thanh gươm của Đức Thánh Linh sẽ giết đi chất độc của sự ham muốn. Và bởi ân điển của Đức Chúa Trời, sức quyến rũ của nó bị phá vỡ.


Đức tin nhìn về phía trước

Image result for faithĐây là cách người chết chiến đấu với tội lỗi. Đây là ý nghĩa của việc trở thành Cơ đốc nhân. Con người vô tín cũ (xác thịt) đã bị chết. Thay vào đó là một tạo vật mới. Điều làm cho nó mới chính là đức tin. Không chỉ đức tin về sự chết của Chúa Jesus, mà còn là một đức tin hướng tới những lời hứa của Ngài. Không chỉ chắc chắn về những gì Chúa đã làm, mà còn thỏa lòng với những gì Ngài sẽ làm.

Chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến của đức tin. Kẻ thù chính của chúng ta là những lời dối trá tội lỗi sẽ làm tương lai của chúng ta hạnh phúc, vui vẻ hơn. Vũ khí chính của chúng ta chính là lẽ thật Đức Chúa Trời – sẽ làm tương lai chúng ta hạnh phúc hơn. Và đức tin là sự chiến thắng vượt qua sự lừa dối, bởi đức tin làm vui lòng Đức Chúa Trời!

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92