Dưỡng Linh Việt Nam

‘QUA LẠI’ VỚI MA QUỶ

Oneway.vn – Sau khi được xức dầu lên làm vua cai trị Y-sơ-ra-ên/Israel, Saul/Sau-lơ đã không vâng lời Đức Chúa Trời nên bị thần Ngài rời bỏ. Và ông đã tìm đến tà thuật, ma quỷ: nhờ bà bóng đi cầu vong. Đây chính là quyết định sai lầm nhất đời ông, khiến ông phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

Bẫy sập linh hồn

Văn hóa Á Đông hàng ngàn năm qua đã hình thành, phát triển và để lại những đóng góp to lớn, trong đó có những ‘di sản’ như tử vi, tướng số, vận mệnh, phong thủy, chiêm tinh… Rất dễ lôi kéo người ta lún sâu vào dị đoan, mê tín nếu đặt lòng tin trên cơ sở mù quáng, mê muội.

 

Internet phát triển khắp thế giới đã nhanh chóng giành lấy thị phần khách hàng này về phía mình bằng vô số trang web, app… xem tử vi, phong thủy, bói toán online, trong đó có Việt Nam với hàng trăm trang, thu hút hàng triệu người, nhất là những người trẻ.

 

Có thể bạn sẽ nghĩ: “Giải trí thôi mà”, “Tôi không thuộc số đó”, “Còn đỡ hơn các trang cá cược bóng đá, cờ bạc, web sex…”. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ thêm: sẽ ra sao khi hàng triệu người trẻ Việt Nam như sinh viên học sinh, nhân viên văn phòng hàng ngày cắm mặt vào các trang bói toán để tìm kiếm vận may, tương lai, hậu vận của mình?

 

Đó là ‘phần’ của ‘người ngoại’, ‘dân ngoại’, những người chưa có Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống mình; thế còn Cơ đốc nhân, con cái Chúa, những người ‘đã được chọn’ thì sao?

 

Có thể nói tử vi, tướng số, kinh dịch, phong thủy được xây dựng trên hệ thống triết học Á Đông, được vô số nhà chiêm tinh, phong thủy, các thầy bói… nghiên cứu, biên soạn. Nhưng bạn hãy nghiêm túc trả lời với chính bản thân mình: trong số họ ai có thể từ cõi chết sống lại, đắc thắng sự chết và cầm chìa khóa các cửa âm phủ? Ai có thể khôn ngoan, quyền phép hơn Đức Chúa Trời? Ai có thể để lại di sản vô cùng quý giá cho nhân loại và bày tỏ chính mình Ngài qua Kinh Thánh?

 

Là con cái Chúa, bạn chắc chắn biết mình sẽ phải tìm tất cả những thắc mắc về hiện tại, tương lai và cả hậu vận của mình ở đâu. Kinh Thánh chép: “Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý” (Isaiah/Ê-sai 46:10); “vì chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người” (I Kings/1 Các Vua 8:39).

Có rất nhiều kiểu coi bói hiện nay như bói chỉ tay, bói tử vi, tướng số, bói Kiều…

Tuyệt đối cấm

Dưới đây là một vài trong vô vàn câu Kinh Thánh nghiêm cấm việc xem tử vi, bói toán, thậm chí dính dấp đến lĩnh vực đầy dẫy những bẫy rập nguy hiểm cho đời sống và linh hồn con người.

 

– “Chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số” (Leviticus/Lê-vi Ký 19:26).

“Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú, người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm-ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân-tộc đó khỏi trước mặt ngươi” (Deuteronomy/Phục truyền luật lệ Ký 18:10-12).

– “Người xem bói; ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy: người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va đặng chọc giận Ngài” (II Chronicles/2 Sử-ký 33:6).

– “Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?” (Esaiah/Ê-sai 8:19)

“Ấy vậy, chớ nghe những tiên tri, thầy bói, kẻ bàn mộng, thầy thiên văn, thầy phù phép của các ngươi, chúng nó nói với các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Ba-by-lôn đâu” (Jeremiah/Giê-rê-mi 27:9).

– “Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn” (Zechariah/Xa-cha-ri 10:2).

– “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, PHÙ PHÉP, (…) hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Galatians/Ga-la-ti 5:19-21)

– “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ PHÙ PHÉP (…), phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai” (Revelation/Khải huyền 21:8).

Tương lai con người do Đức Chúa Trời nắm giữ.

Tương lai con người trong tay Đức Chúa Trời

Là con cái Chúa, Cơ đốc nhân cần TIN CHẮC rằng mọi việc xảy đến trong đời mình trên thế gian hữu hạn này là do Chúa, trong những thời điểm và ý muốn tốt lành của Ngài; bởi tương lai con người ở trong tay Ngài.

 

Vì thế, thay vì tìm kiếm câu trả lời từ các lý luận mơ hồ, nhất là những điều Kinh Thánh cấm – bạn hãy cầu hỏi ý muốn Đức Chúa Trời – Đấng vô sở bất năng (Đấng toàn năng – Omnipotent), Vô sở bất tri (Đấng Toàn tri – Omniscience), Vô sở bất tại (Đấng toàn tại – Omnipresence). Tức là Đức Chúa Trời vô hạn, toàn quyền tể trị. Ngài có tất cả quyền năng trên mọi sự, ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi phương diện đời sống chúng ta.

Ngài có tất cả quyền năng trên mọi sự, ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi phương diện đời sống chúng ta.


Ông Job/Gióp nói về quyền năng của Đức Chúa Trời trong sách của mình (42:2): “Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm”, và thừa nhận sự vô sở bất năng của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện các kế hoạch Ngài. Moses/Môi-se cũng đã được Đức Chúa Trời nhắc nhở rằng Ngài có tất cả năng quyền để hoàn thành các mục đích liên quan đến con người: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng?” (Numbers/Dân-số Ký 11:23). Tiên tri Isaiah/Ê-sai chép: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (59:1-2).

Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời là sự bày tỏ rõ ràng nhất cho mọi điều.

Bạn sẽ chọn cầu hỏi ai?

Chẳng ở đâu sự toàn năng của Đức Chúa Trời được thấy rõ ràng hơn trong sự sáng thế. Đức Chúa Trời phán “Phải có…” thì mọi sự bèn có (Genesis/Sáng-thế Ký 1:3-9). Con người cần công cụ và vật liệu để sáng tạo, Đức Chúa Trời đơn giản chỉ phán. “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có” (Thi Thiên 33:6).

 

Mọi sự sống trên đất sẽ tiêu mất nếu không có sự quan phòng của Đức Chúa Trời – Đấng gìn giữ muôn loài (Psalms/Thi Thiên 36:6). Vì vậy, thần thánh, linh hồn ‘ông lên bà xuống’ qua việc xem bói, cầu cơ, cầu hồn, lên đồng… không gì khác, không ai khác hơn chính là sự lừa dối của ma quỷ (II Corinthians/2 Cô-rinh-tô 11:14-15). Kinh Thánh không cho chúng ta lý do nào để tin rằng những người thân yêu đã chết có thể ‘lên xuống’, ‘qua lại’ với chúng ta. Nếu là tín hữu, họ đang ở Thiên Đàng, vui mừng bên cạnh Đức Chúa Trời yêu thương; nếu chưa là tín hữu, họ phải ở địa ngục và đang chịu đau đớn, rên xiết vì đã từ chối tình yêu của Chúa, chống nghịch Ngài.

Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi”


Tóm lại, là con cái thực sự của Chúa, chúng ta chỉ cần Ngài là đủ, nhất là cần tránh xa những cám dỗ cho rằng coi bói, xem tử vi, hoàng đạo… dưới mọi hình thức rằng chỉ tò mò, coi cho biết thậm chí chỉ để giải trí. Lời Chúa trân trọng nhắc nhở, cảnh báo bạn lần nữa: “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Thessalonians/1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). Thay vào đó, hãy học Kinh Thánh (II Timothy/2 Ti-mô-thê 3:16-17) và cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan, thông sáng (James/Gia-cơ 1:5).

 

Hoàn Nguyện – Thảo Phạm

 


Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92