Dưỡng Linh

Niềm vui thật trong đức tin

Là một Cơ đốc nhân, niềm vui của bạn là gì? Theo bạn, đức tin thật vui mừng về điều gì?

Đức tin cứu rỗi đến từ Lời Chúa. “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Roman/Rô-ma 10:17). “Chứng cớ Chúa … là sự mừng rỡ của lòng tôi” (Psalm/Thi thiên 119:111). “Tôi vui vẻ về lời Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn” (Psalm 119:162). “Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Psalm 19:10).

Đó là kinh nghiệm của Cơ đốc nhân được tái sinh. Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta điều quý giá nhất: tình yêu Chúa dành cho những tội nhân không xứng đáng. “Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa” (Psalm 31:7). Lời Chúa công bố sự cứu rỗi: tình yêu Ngài mang sự cứu rỗi đến chốn tội lỗi, thịnh nộ, địa ngục, chết chóc và bệnh tật. Điều vĩ đại và vinh quang nhất trên thế gian là được cứu rỗi.

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình” (1 Peter/Phi-e-rơ 1:8–9).

Làm sao để Cơ đốc nhân được cứu? Hãy cảm nhận niềm vui trong đức tin: khi vượt qua yếu đuối và đau khổ bằng niềm vui ấy, chúng ta nhận được sự cứu rỗi.

Sứ đồ Phao-lô nói: “Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn” (2 Corinthians/Cô-rinh-tô 13:9). Ông không còn là một người tầm thường mà đã được tái sinh.

“Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy” (Romans 5:3–4).

“Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm” (Luke/Lu-ca 6:22–23). Điều này có vẻ thật kỳ lạ, khác với bản chất con người sa ngã của chúng ta, nhưng lại là chân lý. Để có được niềm vui trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải được tái sinh. Không một ai vui vẻ khi bị ghét bỏ, trừ khi Đức Thánh Linh hành động trong lòng họ qua Lời Ngài. Phần thưởng lớn – sự cứu rỗi mang đến niềm vui ngay cả trong đau khổ. “Chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời” (Romans 5:2).

“Bấy giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của tôi: Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ lấy đàn cầm mà ngợi khen Chúa” (Psalm 43:4).

“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Psalm 16:11).

Sứ đồ Phao-lô nói: “Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy” (Philippians/Phi-líp 2:17). Niềm vui ấy chính là: vui trong Lời Chúa, tình yêu, sự cứu rỗi, phần thưởng lớn của Chúa, và vui trong chính Chúa.
Tất cả những điều Chúa hứa ban, chúng ta đều đã nhận được: chính là niềm vui thật trong Đấng Christ.

Dịch: Hồng Nhạn

(Nguồn: desiringgod.org)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92