Niềm tin căn bản

Giáo Dục Niềm tin căn bản Quốc Tế
Ai đã tạo nên Đức Chúa Trời?
Oneway.vn – ‘Ai đã tạo nên Đức Chúa Trời?’ hay ‘Đức Chúa Trời từ đâu mà có?’ là một trong số những câu hỏi kinh…