Việt Nam

Những Lẽ Thật Về Sự Thờ Phượng

Oneway.vn – Nền tảng của Cơ Đốc Giáo là Kinh Thánh. Tất cả những quyết định của người theo Chúa phải căn cứ trên lời dạy dỗ của Kinh Thánh “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi thiên 119:105).

 

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8)
Những điều lệ về các ban thờ phượng, cách thờ phượng phải căn cứ và được giải nghĩa rõ ràng trên lời Kinh Thánh. Martin Luther đã cải chánh Giáo hội (các hệ phái Tin Lành truyền thống ra đời từ đây) đem tín hữu trở lại sống đúng với lời Kinh Thánh dạy. Vì sao ông cải chánh giáo hội? Vì Giáo hội thời đó đã áp đặt những luật lệ không đúng với lời dạy dỗ của Kinh Thánh! Những lẽ thật Kinh Thánh dạy dỗ về sự thờ phượng:

1) Trong chương trình thờ phượng chúng ta phải hát bao nhiêu bài hát?


Không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo phải hát 1 bài, 2 bài hoặc 3, 4 bài ca ngợi khen! Lời Chúa bảo chúng ta phải ca hát ngợi khen Ngài, tôn cao Ngài… Thi thiên 21:13 có chép: “Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.”
Phao lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se 3:16 “Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”

Sự ngợi khen dài hay ngắn, ít hay nhiều tùy thuộc vào các Hội Thánh, các chương trình, các ban thờ phượng.

2) Có nên vỗ tay hay không vỗ tay trong chương trình thờ phượng?

Không có chỗ nào trong Kinh Thánh “cấm vỗ tay” trong sự thờ phượng? Ngược lại, Kinh Thánh dạy chúng ta: “Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.” (Thi thiên 47:1)
Và Thi thiên 98:8 “Nguyện các sông vỗ tay, Núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!”
Vỗ tay hay không vỗ tay, tùy thuộc vào mỗi Hội Thánh, mỗi ban thờ phượng và mỗi người thờ phượng! Người lên án người vỗ tay và người cấm đoán đán người vỗ tay: Cả hai đều sai nếu căn cứ trên lời dạy của Thánh kinh.

3) Nên giới hạn những phương tiện trong sự thờ phượng?

nhac-cu-yeu-thich-noi-gi-ve-ban-2
Lời Chúa dạy chúng ta phải dâng điều tốt nhất cho Chúa. Chúng ta thường hát bài Thánh ca “Mau dâng cho Chúa điều tốt nhất!” Nhà chúng ta trang bị đầy đủ phương tiện…nhưng nhà Chúa thì không được? Lời Chúa dạy dân Y-sơ-ra-ên khi xưa: Ê-xê-chi-ên 46:4 “Của lễ thiêu mà vua sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va nơi ngày sa-bát là sáu con chiên con không tì vít và một con chiên đực không tì vít.”
Tùy theo hoàn cảnh, khả năng của từng Hội Thánh, họ sử dụng những phương tiện tốt nhất: nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng… để dâng lên Chúa trong các chương trình thờ phượng Chúa nhật hoặc các chương trình khác trong Hội Thánh.

4) Nên thờ phượng khuôn rập, giống nhau?

Niche-Market-Domination
Mỗi dân tộc, mỗi Hội Thánh có cách thờ phượng khác nhau: cách hướng dẫn, cách hát ngợi khen, cách cầu nguyện… Chúng ta không thể lên án các tín hữu Phi Châu thờ phượng không nghiêm trang khi họ nhảy múa trong giờ thờ phượng với các nhạc cụ của riêng họ! Vấn đề là nội dung thờ phượng phải theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, phù hợp với nội quy của mỗi Hội Thánh địa phương. Thi thiên 100 cho chúng ta thấy thái độ của người thờ phượng (vui vẻ, tạ ơn, hăng say):
“Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”

Thi thiên 150 cho chúng ta thấy hình ảnh của sự ngợi khen, cách ngợi khen:
“Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài! Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài! Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài! Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va Ha-lê-lu-gia!”
Quan trọng nhất là thờ phượng với cả tấm lòng yêu Chúa “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5) là dâng đời sống làm của lễ sống và thánh.

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:1-2)

Lời kết:

Với phương tiện truyền thông hiện đại ngày hôm nay, các con dân Chúa được nghe, thấy và học biết về sự thờ phượng, được tham dự các chương trình thờ phượng khắp nơi. Chúng ta không thể bắt người khác thờ phượng theo cách của chúng ta 50-60 năm về trước! Cách thờ phượng đúng nhất là thờ phượng theo lời Kinh thánh dạy. Hãy chú ý đến nếp sống thờ phượng, đừng quá quan tâm đến cách thờ phượng. Nếp sống thờ phượng quan trọng hơn cách thờ phượng! Con người thờ phượng quan trọng hơn chương trình thờ phượng! Khi một người có nếp sống thờ phượng thật, họ sẽ biết phải thờ phượng Chúa và sống với người chung quanh bằng 9 đặc tính của trái Thánh Linh: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22).

1267307_717484341601746_218301933_o

Chúa Jesus đã dạy chúng ta về sự thờ phượng trong Giăng 4:21-24 “Đức Chúa Jesus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta.” Người đàn bà gặp Chúa và kết quả là “Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus.” (Giăng 4:28-30).

Mục đích của chương trình thờ phượng là đưa người thờ phượng đến gặp Chúa để rồi họ đi ra nói về Chúa cho người khác. Trách nhiệm của những người lãnh đạo là giảng dạy lẽ thật về sự thờ phượng theo lời dạy của Kinh thánh. Những luật lệ không đúng với lời Kinh thánh về sự thờ phượng sẽ làm cho con dân Chúa thờ phượng đóng khung, máy móc, nhàm chán, không được phước. Hậu quả là đời sống tâm linh các tín hữu khô hạn, nếp sống không thay đổi vì không gặp Chúa trong sự thờ phượng.

Lịch sử giáo hội đã chứng minh khi Hội Thánh không đứng trên lẽ thật là lời Chúa, không rao giảng lẽ thật của lời Kinh Thánh đầy đủ, chỉ xử dụng giáo quyền, Hội Thánh suy thoái và bị thế gian hóa, trở thành một tổ chức tôn giáo. Hãy xem các nhà thờ tại Âu Châu chỉ còn là những nơi tham quan, chụp ảnh lưu niệm vì mấy trăm năm trước đây, sự thờ phượng đóng khung, máy móc đã làm Hội Thánh đã không còn thu hút giới trẻ. Tất cả bỏ đi vào thế gian, tìm thú vui nơi trần thế và Âu châu nơi có nhiều nhà thờ nhất đã trở thành lục địa của sự vô tín: nếp sống phóng túng sống tội lỗi (chỉ có Đức và Anh Quốc là vẫn còn tin kính).

Thi thiên 119:18 “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”

 

Toronto 14/10/2015
Mục sư Nguyễn Duy Trung

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

2 Bình luận

  1. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng một cách vui lòng…Không tùy thuộc vào số lượng bài hát hoặc cách tổ chức thờ phượng. AMEN

  2. Moi su deu co phep lam nhung khong phai noi su deu lam duoc vi dieu gi gay vap pham nguoi khai thi chung nen tranh , hay dau phuc Chua va Chet di ban nga cua minh ,dung San si tranh chap de roi gay vap pham cho nhung nguoi moi tin Chua va the gian ho se che cuoi Danh Chua ho se thay Minh khong yeu thuong nhau va lang nghe moi y kien roi dong gop voi nhau phai hay hon Minh khong nen bat chuoc kieu tho phuong cac nuoc Tay Phương roi do loi trach moc nhau , chung ta la con mot nha cua Chua la Dan su cua Ngai , xin dung gay roi voi nhau , se lam Chua buon ,vi Ngay cua Chua cung da gan den roi , nhung viec khong dang ma lam cho lon chuyen , chung ta khong so Satan no cuoi sao ?


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92