Dưỡng Linh Quốc Tế

Nếu Chúa Jesus không sống lại?

Oneway.vn – Chúa Jesus không sống lại chỉ vì những người tin Ngài. Chúa cũng không sống lại để những Cơ đốc nhân ích kỷ chỉ biết suy nghĩ, thậm chí xoay xở cho bản thân để được có Chúa, được “ở với Chúa”, quên hay bỏ mặc những người xung quanh…

 

Có rất nhiều điều chúng ta sẽ không nhận ra, không biết được nếu không có Chúa soi dẫn. Cụ thể như từ đầu, Chúa Jesus đã đến để chỉ cho chúng ta thấy Cha là ai: “Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức Chúa Jesus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta” (John/Giăng‬ ‭14:8-11‬).

 

Chúa Jesus là đại diện toàn hảo và chính xác của Đức Chúa Trời. Bởi Ngài, chúng ta biết được Đức Chúa Trời là ai. Chúng ta có cơ hội biết Đức Chúa Trời qua cuộc đời Chúa Jesus – lời nói, hành động, cách ứng xử và thái độ của Ngài. Vì Chúa Jesus cho thấy Đức Chúa Trời thật ở trong cuộc đời Ngài; chúng ta cũng thấy sự vĩ đại và tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời – Cha chúng ta – thông qua sự chết và phục sinh của Ngài. Dưới đây là một số điều chúng ta không bao giờ nhận ra về Đức Chúa Trời nếu Đấng Christ không sống lại từ cõi chết.

1- Đức Chúa Trời công bình
Isaiah/Ê-sai 53:4-6 nói với chúng ta rằng Đấng Christ chịu khổ bởi Ngài đã mang tội lỗi và sự gian ác của chúng ta trên thập giá: “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”.

 

Chúa Jesus sống lại vinh quang, có nghĩa Ngài đã thật sự chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã trả giá cho chúng ta trước cơn thạnh nộ công bình của Đức Chúa Trời (Romans/Rô-ma 3:25, 8:4; 10:4).

 

2- Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu
Đấng Christ đã chết, nhưng Ngài đã sống lại. Sự Phục Sinh của Ngài là cơ sở cho niềm hy vọng của chúng ta, chúng ta sẽ sống với Đức Chúa Trời mãi mãi qua Chúa Jesus: “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” ‭(II Corinthians/II Cô-rinh-tô‬ ‭5:14-15‬).

 

“Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus-Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài” ‭‭(I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca‬ ‭5:9-10‬).


“Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô‬ ‭15:20-21‬).

 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (John/Giăng‬ ‭3:16‬).

3- Đức Chúa Trời có mục đích cho chúng ta
Sau khi Chúa Jesus chết và Phục Sinh, Ngài đã ban cho chúng ta một mệnh lệnh:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Matthew/ Ma-thi-ơ‬ ‭28:18-20‬).


Chúa Jesus Christ không sống lại để chúng ta là những Cơ đốc nhân ích kỷ, chỉ suy nghĩ về việc ở với Chúa và quên hết mọi người. Không phải như vậy. Sự Phục Sinh của Đấng Christ đảm bảo cho chúng ta sự tha thứ và sự sống đời đời với Đức Chúa Trời. Nó cũng cho chúng ta sự tự tin để rao giảng Phúc Âm và môn đồ hoá bất cứ nơi nào, trong bất cứ lĩnh vực nào. Đây là mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta: chúng ta sẽ tôn vinh Ngài bằng cách rao truyền tình yêu của Ngài cho mọi người trên thế giới, với sự vâng lời và lòng biết ơn Ngài.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: christiantoday.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92